Konfidencialitātes politika

SIA “Kredītu Salīdzināšanas Platforma”, reģ. numurs 40103943167, adrese Mazā Krasta ielā 83, Rīgā, LV-1003, Latvija (turpmāk – Mēs) ir kredītu brokeris un savu partneru (kredītiestāžu vai kredītu devēju) vārdā vai to uzdevumā piedalās līgumu parakstīšanai nepieciešamās informācijas sagatavošanā. Tam ir tiesības patstāvīgi apstrādāt Lietotāju personīgo informāciju komercpiedāvājumu izsūtīšanai, WEB analīzes gaitā, strādājot pie tīmekļa vietnes pilnveidošanas, savas darbības plānošanā un analīzē, tai skaitā, lai sniegtu informāciju valsts varas institūcijām un efektīvi sadarbotos ar to subjektiem.

Personas datu apstrāde mūsu resursos tiek veikta, ievērojot Eiropas Parlamenta 2016.gada 27.aprīļa Regulu Nr.2016/679. Savas darbības procesā Mēs ievērojam arī citus normatīvos aktus un likumus, kas reglamentē mūsu Lietotāju personas datu pārvietošanu un apstrādi. Informācijas analīzes gaitā Mēs vadāmies pēc savu partneru instrukcijām, kuru vārdā vai kuru uzdevumā Mēs veicam datu apstrādi. Analizējot personīgo informāciju par saviem Lietotājiem, Mēs rūpējamies par apstrādājamo ziņu aizsardzību un konfidencialitāti, pamatojoties uz šo Konfidencialitātes politiku.

Mūsu Konfidencialitātes politikas mērķis – pilnas informācijas sniegšana mūsu Lietotājiem par to, kā Mēs vācam un apstrādājam jūsu personas datus, tai skaitā arī informējam jūs par ziņu ievākšanu un to apstrādes mērķiem, personas datu apmēriem un to uzglabāšanas termiņiem. Konfidencialitātes politikā tiek reglamentēta arī jūsu juridisko datu un citas informācijas apstrāde, kuru Mums ir tiesības izmantot saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Personas dati – tās ir jebkuras ziņas par fizisko personu (Lietotāju), kas var palīdzēt to identificēt. Konfidencialitātes politika tiek izmantota, lai nodrošinātu fizisko personu – Lietotāju (bijušo, esošo, potenciālo), mūsu biroja apmeklētāju, darbinieku un biznesa partneru personīgās informācijas aizsardzību.

Kādas personas datu kategorijas Mēs apstrādājam:

 • Identificējoša informācija: vārds, uzvārds, identifikācijas numurs vai personas kods, dzimšanas gads.

 • Profesionālie dati: izglītība, amats, profesija, darbības joma.

 • Finanšu ziņas: dokumenti, kas apliecina ienākumus, sniedz informāciju par īpašumu un informāciju par esošajām finanšu saistībām.

 • Informācija par sadarbību ar juridiskām personām: piemēram, ja Lietotājs ir juridiskās personas pārstāvis, tad ziņas, kas nepieciešamas, lai noslēgtu darījumu starp Lietotāju un tā biznesa partneriem.

 • Kontaktinformācija: adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.

 • Informācija par ģimeni, piemēram, informācija par Lietotāja ģimenes locekļiem.

 • Foto un cita personīga informācija, kas tiek saņemta no video kamerām, kuru redzamības laukā nokļuvis Lietotājs.

 • Informācija (iegūta vai radīta), kas tiek izmantota normatīvo aktu un citu Lietotāja pienākumu izpildē. Piemēram, mūsu saņemtā informācija, nosūtot pieprasījumu par konkrētu personu uz Patērētāju tiesību aizsardzības centru, Valsts ieņēmumu dienestu, tiesībsargājošām iestādēm u.tml.

Personas datu apstrādes mērķi

Mēs vācam un apstrādājam jūsu personīgo informāciju, lai:

 • Sniegtu starpniecības pakalpojumus reizē ar Lietotāja personas datu apstrādi, tā turpmāko identifikāciju, sagatavotu un noslēgtu līgumus, sniegtu pakalpojumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu Lietotāju apkalpošanu, paaugstinātu servisa kvalitāti, attīstītu jaunus pakalpojumus, sniegtu kredītprogrammu virzīšanas pakalpojumus, apkalpotu Lietotājus, izskatot to iebildumus par personas datu apstrādi, Lietotāja kredītspējas novērtēšanu un analīzi, aizsargātu no iespējamās krāpšanas, līdzekļu legalizācijas, kontrolētu terorisma finansēšanu, izpildītu likumīgās prasības, atjaunotu un piedzītu parādus.

 • Uzturētu un uzlabotu tīmekļa vietnes efektivitāti.

 • Izsūtītu komercpiedāvājumus.

 • Plānotu biznesu un analizētu darbību, ņemot vērā statistikas apstrādi un biznesa monitoringu, grāmatvedības uzskaiti, plānošanu, sniegto datu efektivitāti, kam jānodrošina pārskatu sagatavošanas kvalitāte un izstrāde.

 • Sniegtu ziņas kontrolējošām valsts institūcijām par Lietotāju aktivitātēm. Informācija tiek sniegta LR normatīvajos aktos norādītajos gadījumos un apmēros.

 • Aizsargātu savu un trešo personu mantu no potenciāliem pārkāpējiem, fiksētu šādus gadījumus un tos novērstu.

Uz kāda tiesiskā pamata mēs veicam personas datu atlasi un apstrādi?

Personīgās informācijas apstrāde notiek, pamatojoties uz vienu no šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • Līguma noslēgšana un tā tālākā parakstīšana.

 • Mēs ievērojam normatīvos aktus, lai izpildītu esošās saistības.

 • Ja saņemta Lietotāja piekrišana personas datu apstrādei.

 • Likumīgās intereses: paredzētas, lai saprastu savas intereses noslēgtā līguma ietvaros vai esošās saistības starp Mums un Lietotāju. Likumīgo interešu saraksts:

• vest komercdarbību;

• piedāvāt kreditēšanas pakalpojumus;

• pārbaudīt Lietotāja kredītspēju vēl pirms līguma parakstīšanas;

• nodrošināt līgumsaistību izpildi;

• pieteikumi līgumu parakstīšanai, mūsu kredītu devēju iesniegumi pakalpojumu sniegšanai, saglabātie pielikumi, piezīmes, pieprasījumi, kas veikti pa telefonu, mutiski vai tīmekļa vietnē;

• tīmekļa vietnes analīze un apstrāde ar mērķi uzlabot tās darbu;

• efektivitātes nodrošināšana mūsu kompānijas vadības procesos;

• mūsu darba efektivitātes un pakalpojumu sniegšanas analīze;

• pakalpojumu sniegšanas kvalitātes paaugstināšana;

• tiesības vērsties valsts pārvaldes institūcijās, operatīvās darbības iestādēs un tiesās, lai aizsargātu Lietotāju tiesiskās intereses;

• mūsu un trešo personu īpašuma aizsardzības nodrošināšana pret potenciāliem tiesību pārkāpējiem, fiksējot un novēršot tiesību pārkāpumu.

Personas datu apstrāde un aizsardzība, informācijas uzglabāšanas termiņi

Mēs aizsargājam savu klientu personīgo informāciju, izmantojot jaunākās tehniskās izstrādes. Ņemot vērā pastāvošos konfidencialitātes riskus, mēs izmantojam visus esošos resursus: finanšu, organizatoriskos un tehniskos resursus.

Mūsu Lietotāju personas datu uzglabāšana un apstrāde tiks veikta tik ilgi, kamēr tiks izpildīts viens no šādiem nosacījumiem:

 • starp pusēm pastāv juridiskās saistības;

 • viena no pusēm var realizēt savas likumīgās intereses saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (iebildumi, vēršanās tiesā);

 • Lietotāja piekrišana personas datu apstrādei ir spēkā esoša ar nosacījumu, ka netiek veikta cita apstrāde. Kad neviens no punktiem neatbildīs attiecībām starp Mums un Lietotāju, Lietotāja personas dati tiks izdzēsti.

Kas var saņemt mūsu klientu personas datus

Mēs neizpaužam trešajām personām personīgu informāciju, ko esam saņēmuši no saviem klientiem līguma darbības laikā vai, sniedzot pakalpojumus, izņemot:

 • ja trešā persona ir mūsu partneris, un datu nodošana ir nepieciešama, lai Mēs izpildītu līgumsaistības attiecībā pret Lietotāju;

 • kad Lietotāja personas dati ir nepieciešami likuma pārstāvjiem vai citām valsts varas institūcijām;

 • ja Lietotājs ir devis savu piekrišanu;

 • mūsu likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, ja vērsīsimies tiesā ar prasību par Lietotāja parāda piedziņu.

Piekļuve personas datiem un Lietotāja noteikumi

Lietotājam ir tiesības saņemt informāciju, kas izveidota uz viņa personas datu apstrādes pamata, kā arī papildināt šīs ziņas, labot vai izdzēst tās. Tomēr pēdējās darbības Lietotājs nevarēs izpildīt, ja datu apstrāde būs saistīta ar nepieciešamību sniegt ziņas valsts varas institūcijām. Dažos gadījumos saņemto un apstrādāto informāciju var ne tikai saņemt, bet arī nodot citam uzņēmumam. Šo darbību sauc par “pārnesamību”. Bet šo nosacījumu var izpildīt tikai tajos gadījumos, ja datu apstrāde tiek veikta uz parakstītā līguma vai no Lietotāja saņemtās vienošanās pamata.

Noteiktos gadījumos Lietotājam ir tiesības ierobežot savas personīgās informācijas apstrādi. Tāpat konkrētās situācijās Lietotājs var iebilst pret personīgās informācijas apstrādi, ja tiks apstiprināts, ka ziņas tikušas izmantotas tiešā mārketinga mērķiem.

Ikviens Lietotājs var jebkurā laikā atsaukt piekrišanu savu datu apstrādei.

Strīdu risināšana pirmstiesas ceļā

Visi strīdi un neskaidrības tiek risināti pārrunu veidā. Ja pārrunu gaitā abas puses nav nonākušas pie kopīga risinājuma, Lietotājs nosūta sūdzību elektroniskā veidā uz mūsu elektronisko pastu vai nosūta vēstuli pa pastu. Sūdzību iespējams iesniegt arī personīgi mūsu birojā. Ja Lietotājs 15 dienu laikā pēc rakstiskas sūdzības iesniegšanas nesaņems atbildi vai saņemtā atbilde to neapmierinās, viņam ir tiesības iesniegt sūdzību Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.

Papildus noteikumi

Mums ir tiesības veikt grozījumus šajā Konfidencialitātes politikā. Visas izdarītās izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās tiek publicētas mūsu tīmekļa vietnē. Labojumi neattiecas uz līgumattiecībām, kas noslēgtas pirms grozījumu publicēšanas datuma.

Kontaktinformācija

Mazā Krasta iela 83, Rīga +371 25 42 99 42